CA certificateApplying for certificateIssued CertificatesCRLs
IRAN-GRID CA IRAN-GRID CA - IPM Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM)
   
Search SCS

آئین نامه صدور شناسنامه دیجیتال

شناسنامه دیجیتالی پایه IRAN_GRID

درخواست شناسنامه دیجیتال

ابطال شناسنامه ها

لیست شناسنامه های
ابطال شده

سازمانهای عضو AO

دفتر ثبت نام شناسنامه
دیجیتال

تماس با ما

لینکها

 
 
 
» صفحه اصلی» سازمانهای عضو AO »
 

سند اعتبار سازمانها

  1. IPM - GCG پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، گروه محاسبات فیزیک .
  2. گروه محاسبات گرید، مسئول تحقیق و توسعه گرید و آسان کردن آن در پژوهشکده دانشهای بنیادی است.بعلاوه GCG  مسئول مدیریت مرجع تایید هویت و صدور شناسنامه دیجیتالی است.

    DN:C=IR,O=IRAN-GRID,O=IPM,OU=GCG,CN=Full Name/FQDN

  3. IPM - HEP , پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، مدرسه فیزیک ذرات

    مدرسه فیزیک  ذرات در پژوهشکده دانشهای بنیادی با پروژه های LHC همکاری می کند بخصوص در تجارب .برای CMS  . برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید: http://physics.ipm.ac.ir/cern-collaboration/

    DN:C=IR,O=IRAN-GRID,O=IPM,OU=HEP,CN=Full Name/FQDN